شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 11:12 ق.ظ

میگویم ف بروتافرحزاد!

ادامه مطلب ...
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
یکشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 12:44 ق.ظ

منطق خشک شوره زار 

به چشم خویش دیدم که: 

رستن یک علف نیز 

منطق خشک شوره زاررا 

درهم میریزد 

چه رسدبه رویش دوباره ی جنگلها

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 02:22 ب.ظ

 

بهاران خجسته باد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 06:21 ب.ظ

 

 

چهارشنبه سوری جشن بزرگ وفرحبخش ایرانی 

برهمه ی دوستداران شادی وعشق وآزادی 

مبارکباد 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
جمعه 20 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 01:04 ب.ظ

سخنی باحاج عطابامرام مهاجرانی درمهاجرت نشسته ودارودسته اش  

هاهاهاهاهاهاهاها

حاج عطای بامرام ویارانش مرابه یادخاندانهای مافیائی ایتالیائی 

می اندازندکه پس ازمرگ هر(گادفادریاهمان پدرخوانده)فرزندانشان 

برسرمالی که اوازمردم به تیغ زوروبیدادوتیپای 

جورودستاویزمکرودستان 

ربوده اختلاف ودعوا 

  میکنندوهریک سهم خویش ازمیراث 

پدرخوانده طلب می نمایند 

وهرکس(به کاف مضموم ومفتوح )میکوشد 

بگوید:رهروراستین پدرخوانده ی 

گوربه گوری تنهااوست ولذا منصب پدرخوانده به اومیرسد. 

عاقبت هم پس ازاینکه عده ای شکم عده ی دیگررا دریدند  

دربرابرتهدیدهمیشگی وگسترده ی گروه 

مالباختگانی که هستیشان راهمین 

دزدان وچپاولگران ربوده اند 

چاره ای جزسازش باهم برایشان باقی نمیماند 

ورسیدن به یک نظم مطلوب جدید 

که منافع همه ی میراث خوران راتامین 

کندمیشودامامزاده ای که همه گردش جمع میشوند.جمع شدنی! 

بابرپائی نظم نوین دوباره گرگهای گرسنه ی تازه ازراه رسیده 

کمربه سایش وگایش مردم وبرش 

داروندارمردم میزنندتابشود 

روزازنوروزی 

ازنو 

هاهاهاهاهاهاهاهاها!!!  

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 19 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 07:45 ق.ظ

گناه وقصاص 

اگرگناه وقصاص دربین بزرگ سالان 

درپس پرده ی دریده ی حیاانجام واجرایش باسنگدلی یذیرفته 

وپسندیده باشدتعمیم آن به دنیای مصفای 

کودکان حماقت بار وابلهانه است

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
جمعه 13 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 11:01 ق.ظ

پولشوئی 

پولشوئی یعنی تطهیررذیلت 

آنکه دست به پولشوئی میزندمیخواهد 

رذالت درونی خویش راتطهیرکند

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 02:43 ب.ظ

میگویند: 

عده ای به فائزه خانوم رفسنجونی 

که اتفاقندش من یه چورائی!آی دوسش دارم آی دوسش دارم که نگو! 

هتاکی کرده وفحشهای چارواداری داده اند. 

طبیعی است که فحش وچماق درمانی کاراراذل واوباش است 

ولی ازیادنمیبرم که پدرفائزه: 

حاجعلیاکبرهاشمیرفسنجونیبهرمونیرئیسمجلسخبرگانرهبریتی 

ورئیسمجلسمصلحتتشخیصنظاموچیزهایدیگر 

عده ای رادرجریان هیجدهتیرسوسولخواند 

بنابراین اویکی ازکسانی(بااعراب کاف مشکوک)است 

که کلمات ناپسندراواردادبیات سیاسی 

کرده. 

شاعرگفته: 

انگشت مکن رنجه به درکوفتن کس 

تاکس نکندرنجه به درکوفتنت مشت 

هاهاهاهاهاهاهاهاها 

الهی قربون خودم برم بااین شیرین زبونیا! 

هاهاهاهاهاهاهاها

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 10:00 ق.ظ

توگفتی وماباورکردیم 

هاهاهاهاهاهاهاها! 

این روزهاحاجعلیاکبرهاشمیرفسنجونیبهرمونیآخوندبسازبفروشانقلابیقبلازانقلابو 

عضوشورایانقلابووکیلمجلسوهشتسالرئیسمجلسوهشتسالرئیسجمبور 

ورئیسمادامالعمرمجلسخبرگانورئیسمادامالعمرمجلسمصلحتتشخیصنظام 

وچیزهای دیگرالله اعلم به حقایقالامورفرمودمنهیچگاه درپی 

شغل ومقامنبوده ام! 

وای به روزی که ایشان درپی شغل ومقام میبودند 

درآن صورت به علت هوش ودرایت وکاردانی 

شغل شش ونیممیلیاردسرنشینان 

کره ی خاک راقبضه فرموده 

همهراجهت استراحت 

مادامالعمر 

به 

خانه 

میفرستادند 

فرستادنی 

هاهاهاهاهاهاهاهاها

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 01:45 ب.ظ

پابه سنی 

وقتی بابه سن شدی 

اگه ازخودت اشتهای سیری ناپذیری نشون 

بدی جوانهابت میگن:کفتارپیره! 

واگه سخن سنجیده نگوئی 

میگن باباپیره ریشاشوتوآسیاب سفیدکرده!

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 12:33 ب.ظ

پشت دروزندان 

اگرپشت درماندن ناخوش آیندباشد 

زندانی شدن ازآن ناخوش آیندتراست

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
دوشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 09:53 ب.ظ
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
دوشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 12:12 ب.ظ

پیس ورئیس 

دنیاروببین چه پیسه 

خرچسونه رئیسه

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
یکشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 11:13 ب.ظ

معنای خوشبختی

ادامه مطلب ...
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
یکشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 07:37 ب.ظ

این چیزراست وآن چیزک چپ

ادامه مطلب ...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
یکشنبه 19 دی‌ماه سال 1389 ساعت 10:40 ق.ظ

تسلیت  

ازین قلم معتدل وووجدانی که انصافی دارد 

...و به تمام آنان که ایران را نه در تقویم روزانه، بلکه درسرنوشت تاریخی آن دنبال می کنند.

امروز علیرضا پهلوی در بوستون آمریکا خودکشی کرد. گفته شد که خودکشی وی با استفاده از اسلحه صورت گرفت. من بطور طبیعی برای کسانی که مرگ را انتخاب می کنند، احترام بیشتری می گذارم. حتما شخصیت بزرگی دارند که توانایی انتخاب مرگ را دارند. به گفته کسانی که او را می شناختند، مردی بسیار عاقل و فرزانه بود. در بهترین دانشگاههای آمریکا تحصیل کرد و اهل فلسفه و ادبیات و ایرانشناسی بود. نه سال قبل از او " لیلا پهلوی" کوچکترین دختر محمدرضا پهلوی که زبان و فلسفه خوانده بود و اهل شعر و ادب و هنر بود، با خوردن 270 قرص خواب آور در لندن خودکشی کرده بود. مرگ علیرضا پهلوی برای من واقعه ای دردناک است. آنقدر نمی شناختمش که بتوانم قضاوتی درست درباره اش داشته باشم، اما آنقدر می دانم که وقتی کسی به جای انتظار کشیدن برای مرگ، به استقبال آن می رود، به او احترامی عمیق باید گذاشت. بخصوص وقتی که بدانم انسانی فرهیخته بود و سرنوشت خود را به اختیار خود برگزید. می دانم که شبهای تلخی بر بانوی محترمی که روزگاری ملکه ایران بود، می گذرد. این واقعه را به او تسلیت می گویم، و به تمام آنان که ایران را نه در تقویم روزانه، بلکه در سرنوشت تاریخی آن دنبال می کنند.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
شنبه 18 دی‌ماه سال 1389 ساعت 10:56 ق.ظ

شاپورعلیرضاپهلوی شاهزاده ی ایرانی در۴۴سالگی درغربت خودکشی کرد 

اگرچه بارهاگفته ام: 

؛..وقتی زندگی تابع آنچنان قوانین پستی بشود 

که زندگی انسانی راناممکن کند 

خودکشی به عنوان درخروجی اصطراری ازاتاق آتش گرفته 

قابل پذیرش است...؛ 

ولی هیچ چیراندوهگین ترازیک زندگی 

ناتمام نیست

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
شنبه 11 دی‌ماه سال 1389 ساعت 11:34 ق.ظ

 Your image is loading...

 

درخت بی اعتمادی 

هیچ مرغی برشاخه های سوخته ی  

درخت بی اعتمادی آشیانه نمیبندد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 9 دی‌ماه سال 1389 ساعت 11:56 ق.ظ

ازبرشت: 

وقتی درخانه رامیکوبند 

وتونمیدانی چکمه پوشان گشتاپوست یایاماموروصول مالیات 

شک نکن که درتسلط یک حکومت فاشیستی زندگی میکنی

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
دوشنبه 6 دی‌ماه سال 1389 ساعت 12:47 ب.ظ

بهشت خیالی 

راه هیچ بهشت خیالی را 

نمیتوان باشمشیرآخته گشود

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
دوشنبه 6 دی‌ماه سال 1389 ساعت 11:43 ق.ظ

...آی عشق ...

...آی عشق باتوحرف میزنم 

ای رنج دل خون شدم مگرتو آجری!؟...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
شنبه 20 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 12:27 ب.ظ

دریچه ی نجات 

معلوم نیست دریچه ای را که آدمی برنگاه 

سالک بی نیازی میبنددتنها 

راه نجاتش نباشد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 17 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 02:53 ب.ظ

سیاست 

درجوامع بسته ازدردکان سیاست که رد بشوی 

عمله های عذاب نخاله وبی نزاکت وچشم دریده  

خواهرت رابدون جحازوخطبه 

عروس میکنند 

اوکی؟

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 10 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 04:12 ب.ظ

این چه بدبختی است؟ 

این چه بدبختی ونکبت ایست که من وتووقتی 

رویمان توی روی هم می افتد 

یکی بایداحساس حقارت ودیگری حس تحقیرش را 

زیرلبحندی پنهان کند؟

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 2 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 05:03 ب.ظ

سنگ وتیشه وتندیس 

...ومگرنه اینکه: 

سنگی که طاقت تیشه ندارد.تندیس زیبائی نمیشود...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 26 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 10:45 ق.ظ

منبع مخوف لذت 

تاجهان جهان است 

شرمساری وجدان برای انتقام ازدیگران 

میتواندیک منبع مخوف وغیرطبیعی لذت باشد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 18 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 04:19 ب.ظ

به مناسبت قتل درخیابان روبروی چشم پلیس ومردم 

... 

مثل خوشه ی داس خورده به خاک غلطید 

بادهانی که به نحوی عجیب منقبض شده بود 

وچشمان ازدردبسته ای که انگار 

صائقه خورده است 

...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 11 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 02:30 ب.ظ

گذرعمر 

زندگی اینجا درجاده های خاکی غبارغم گرفته ی تنگ 

 وسربالائی سوت وکوربی آیندورونددررخوت خواب  

آلودروزهاوشبهای کپک زده میگذرد 

ازآفتاب درتاآفتاب پرانگارمحکومی جسدخودت  

رابه دوش بکشی تازه مکافات چنین جهنمی بانفرین  

سگ خوابی که نصیب برده ای 

کامل میشود. 

 

*ـسگ خوابی=سگها تا صبح بیدارمیمانندودمدمای صبح 

سرمینهندبه دستان با چشمان سرخ وسوزان از بی خوابی  

باناله چشم فرومیبندندوغش میکنندازبیدادتنهائی وبیداری شبی 

که برآنها گذشته

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 6 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 03:37 ب.ظ

شرم 

شرم اگرچه دردی را دوا نمیکند 

ولی به هرحال کیفری است که شررمزده درقبال  

یک ندانم کارمی پردازد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 10:25 ق.ظ

چراقانای جلیل سرزمین جاویداست؟ 

قانای جلیل شهری بودکه مسیح به عروسی خانواده ای 

فقیردعوت شدوچون شراب تمام شدوجشن 

روبه سردی گذاشت.مسیح اولین 

معجزه ی خودرامحقق کرد 

وآب تمام کوزه هاوخمره 

هارابه شرابی ناب 

بدل کرد 

و 

م 

و 

ج 

ب 

گ 

ر 

م 

ی 

ع 

ر 

و 

س 

ی 

ش 

د

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 22 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 02:05 ب.ظ

سرزمین جاوید: 

قانای جلیل 

دردنیا شهربسیاراست.شهرخوب هم بسیار است. 

امابه انگاره ی من قانای جلیل بهترین شهردنیابوده 

ودیگرشهری نظیراوبوجودنخواهدآمد 

مگر اینکه مسیح دیگری ظهورکند

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 05:04 ب.ظ

حشو

Redundancy

مردم فرومایه وپست

آنچه باآن درون چیزی راپرکنند

مثل تپاندن پشم وینبه درچیزی مثل یالان چهارپایان وتشک

کلام زائدکه درمیان جمله واقع شود

دلخراشیدگیها

چیزهائی هست که به زبان تعریف

درنمی آیند.بی تردیدآدمی آنهاراباخودبه گورمیبرد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 12:37 ب.ظ

بذرجهان 

به نظرمیرسدکه خداازدنیاهای گوناگون بذرگرفت 

وروی زمین پاشید.ازین روست که باغ اوبالیدوهرچه که 

بتواندببالدزندگی میکندوتنهاازطریق احساس تماسش بادیگردنیاهای 

اسرارآمیزاست که زنده است.اگراین احساس درشما 

ضعیف یانابودشودبالیدن درشمامیمیرد 

آنگاه به زندگی بی اعتنامیشوید 

وحتی اندک اندک ازآن 

نفرت حاصل 

میکنید.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
جمعه 2 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 12:43 ق.ظ

معجزه گر 

آنکه شادی به خانه ی فقرامیبرد 

معجزه گربزرگیست

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 03:30 ب.ظ

گاهی احساس میکنم 

گاهی افسردگی میزوصندلی های باغی 

رااحساس میکنم که زمستان  

غافلگیرشان کرده

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 10:58 ق.ظ

باورکن که... 

عشق یک ایده‌آل است و ازدواج یک واقعیت، 

 مغلطه بین ایده و واقعیت چیزی جزعذاب 

 دربرنخواهد داشت 

اغلب مردم با هم ازدواج می‌کنند چون می‌گویند عاشق همدیگر شده‌اند که صد البته حقیقتی موقت بیش نیست. ما به جای آنکه از احساس زیبایِ عشق لذت ببریم، آن را درنهاد زناشویی به قراردادی ابدی تبدیل می‌کنیم 

 

عشق وسکس 

یادت نرودکه گرایشی که همواره درتلاش است  

عشق راباسکس یکی بداند، فرجام تلخ و 

وپردردسری خواهد داشت

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 29 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 04:34 ب.ظ

هی !رتیل 

درروانت کین نشسته است.هرجاراکه بگزی 

ازآن زخمی سیاه سربرمی آورد. 

زهرت با کینه ات روان 

رابه دوار 

دچار 

م 

ی 

ک 

ن 

د

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 12:52 ب.ظ

بخشش گناه... 

...این روزهادنبال روز خوشی میگردم که خاطره ای بیابم 

که بتواندگناهی راببخشد...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 10 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 03:01 ب.ظ

صفات عاشق به بیان اسپانیولی 

sabio 

solo 

solosito 

secreto 

عاشق به چهار صفت متصف است 

که درچهارحرف(s) 

خلاصه میشود 

sabio 

یعنی عاشق داناست 

solo 

یعنی عاشق یگانه است 

solosito 

یعنی عاشق بیقراراست 

secreto 

یعنی عاشق رازپوش است

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 04:38 ب.ظ

شجاعت نظری: 

شجاعت نظری یعنی جرات داشته باشی بیندیشی 

وازدوران حقارت بارطفولیت وتقلیدومریدبودن 

بیرون بیائی

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 06:11 ب.ظ

وازین غم 

نیزه ی من بسی تن هاراشکافت 

ولی چه سود 

که این غم رانتوان سینه درید

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 03:14 ب.ظ

اخلاق 

آنچه عده ای اخلاق مینامند.جزاقدام نومیدانه همنوع ما  

برضدنظام جهان نیست که عبارت از 

جنگ وخونریزی وکشتار 

است

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 04:45 ب.ظ

هواگرم میشود 

چارروزدیگه هواکه گرم شد 

همه مغزپخت میشیم 

اونوقت خربیاباقالی بارکن

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 05:45 ب.ظ

قیامت 

قیامت الزامابعدازمرگ اتفاق نمی افتد 

قیامت درزندگی واقعی دربدن آدم زنده 

مکرردرمکرروقوع میابد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 05:21 ب.ظ

 Your image is loading...

 

آمیزش جنسی 

به هرحال درچنین شرایطی آمیزش جنسی تغذیه ازآبشخور 

شهوت یاسرراست ترجستجوی لذت 

درمیان زباله هاست

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 03:59 ب.ظ

چشم دربرابرچشم؟! 

 اگرهمه به تئوری چشم دربرابرچشم معتقدبودند 

امروزدردنیای کورهازندگی میکردیم

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
دوشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 03:17 ب.ظ

دل کندن ودل بستن 

دل کندن ودل بستن انگیزه های یکسانی ایجادمیکنند 

درهردوحال به تو امکان نوشتن میدهند

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 02:28 ب.ظ

آواره شدن واسیری حکایت تازه ای نیست 

تختخواب گرم ونرمی درکارنیست 

بیاروی خاک بخوابیم پتوئی بهترازآسمان نیست 

آواره شدن واسیری حکایت تازه ای نیست

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 01:21 ب.ظ

دوست داشتن 

دوست داشتن دل میخواهد نه دلیل 

همیشه نگاهی راباورکن 

که اگرازاودورشدی 

درانتظارت 

بماند

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 04:24 ب.ظ

تقدیر 

نه دوست من.تقدیرمن جستجوی حقیقت آن سوی 

تنهائیست

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
   1       2       3       4    >>